Kocioł grzewczy Predom typ GCO-19.8.04 oraz GCO-8-04/E

3. MONTAŻ KOTŁA

3.1. UWAGI WSTĘPNE

3.1.1. Montaż kotła

Montażu kotła może dokonać osoba uprawniona i posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

3.1.2. Warunki techniczne

Do kotła GCO przeznaczonego do pracy w układzie zamkniętym c.o. można nabyć oddzielnie polecane przez producenta, za dodatkową opłatą naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe, co pozwala na podłączenie go do układu sieci centralnego ogrzewania, którego pojemność zładu nie przekracza 140 litrów. Dopuszczalny jest montaż kotła do sieci o większej pojemności zładu, po zainstalowaniu w układzie drugiego lub większego wzbiorczego naczynia przeponowego.

Razem z naczyniem wzbiorczym załączane są uchwyty do jego mocowania. Uchwyty mocuje się do ściany za pomocą 4-ch wkrętów Z kolkami rozporowymi. Następnie w tak umocowany uchwyt wsuwa się kołnierz zbiornika i dociska z góry 2-ma wkrętami.

Ciśnienie wody w sieci centralnego ogrzewania przed uruchomieniem (stan „zimny”) odczytane na manometrze kotła powinno wynosić ok. 0,1 MPa (1 bar).

Zaleca się aby przy przeglądach okresowych kotła kiedy spuszczona jest woda z układu centralnego ogrzewania sprawdzić również ciśnienie w wzbiorczym naczyniu przeponowym poz. 58, które powinno wynosić ok. 0,05 MPa (0,5 bar).

Najlepiej do tego celu używać manometru samochodowego z podziałką co 0,01 MPa (0,1 at.). W przypadku, gdy ciśnienie to jest mniejsze od zalecanego, dopuszcza się uzupełniać zbiornik powietrzem, używając do tego celu pompki samochodowej. Przy zastosowaniu kotła do układu otwartego zaleca się aby naczynie wzbiorcze znajdowało się na wysokości minimum 5 m od kotła.

3.1.3. Instalacja elektryczna

Kocioł jest zasilany prądem przemiennym 230 V/50 Hz i wymaga zerowania.

Gniazdo wtykowe powinno posiadać sprawny styk ochronny i znajdować się w odległości min. 0,6 m od kotła. Kocioł posiada 3 przewody wyprowadzone z zespołu sterowniczego poz. 3 (sterownika poz. 29), podłączone w nim do płytki drukowanej.

 • Przewód trzyżyłowy jest przewodem regulatora temperatury pomieszczeń. Należy doprowadzić go do elektrycznej puszki instalacyjnej i połączyć w niej z trzyżyłowym przewodem elektrycznym doprowadzonym do regulatora temperatury pomieszczeń poz. 23.
  Należy zwrócić uwagę aby w puszce podłączyć przewody odpowiednio kolorami wg. schematu elektrycznego i wkładki do niniejszej instrukcji.
 • Pięciożyłowy przewód doprowadzony jest do pompy i w niej podłączony.
 • Przewód z wtyczką - przewód zasilający.

Kocioł odmiany GCO-19,8- 04/E nie jest wyposażony w przewód regulatora temperatury pomieszczeń.

3.1.4. Pomieszczenie

Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł, musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. (Dz. U. nr 17, poz. 62).

3.1.5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa musi odpowiadać wymaganiom Zarządzenia nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1970 r. (Dz. B. z dn. 5.04.1974) z późniejszymi zmianami oraz PN-89/B-10425.


Rys. 4 Schemat instalacji elektrycznej kotła GCO-19.8-04.


Rys. 4a Schemat instalacji elektrycznej kotła GCO-19.8-04/E

3.2 MONTAŻ KOTŁA DO SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.2.1. Podłączenie kotła

Przed podłączeniem kotła do sieci należy:

 • zdjąć zaślepkę z rurki wylotowej i krążek spod złączki na pompie,
 • sprawdzić stan kotła po transporcie,
 • sprawdzić czy kocioł jest przystosowany do tego gazu, który jest w sieci gazowej,
 • sieć centralnego ogrzewania powinna być przed podłączeniem kotła przepłukana,
 • zaleca się zamontować filtr wody przed pompą.

Przed przystąpieniem do uruchomienia kotła należy:

 • zamontować podzespół przycisku poz. 56 w następujący sposób:
  • z przycisku zdjąć płytkę osadczą sprężynującą,
  • przycisk włożyć w otwór we wsporniku na korpusie gazowym tak, aby widoczny trzpień W korpusie gazowym wszedł w otwór na końcu przycisku,
  • wcisnąć wstępnie przycisk tak, aby kanałek pod płytkę osadczą znajdował się poza wspornikiem,
  • nałożyć płytkę osadczą w miejscu skąd została wymontowana,
 • założyć pokrętło gazu poz. 13,
 • sprawdzić prawidłowość podłączeń: gazowych, wody grzewczej centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz odprowadzenia spalin na zgodność z instrukcją i obowiązującymi przepisami,
 • sprawdzić prawidłowość ciągu kominowego,
 • sprawdzić czy układ grzewczy napełniony jest wodą,
 • wyregulować strumień wody wkrętem poz. 11 w zespole korpusu jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • odpowietrzyć układ,
 • sprawdzić szczelność połączeń instalacji wodnej,
 • otworzyć kurek odcinający dopływ gazu do kotła.

3.2.2. Mocowanie kotła

Mocowanie kotła na ścianie dokonuje się wykorzystując dwa prostokątne wyjęcia W płycie tylnej, na hakach osadzonych w sposób trwały w ścianie. Rozstawienie wyjęć do mocowania podaje rys. nr 3.

3.2.3. Przyłączenie kotła do sieci gazowej

Przyłączenie kotła polega na przykręceniu za pomocą złączki do przewodu gazowego, króćca przyłączeniowego kotła o średnicy 3/4". Położenie króćców pokazano na rys. 3. Przed kotłem, na przewodzie gazowym w miejscu dostępnym należy zamontować kurek odcinający.

3.2.4. Przyłączenie kotła do sieci centralnego ogrzewania

Średnica króćców przyłączeniowych do sieci centralnego ogrzewania wynosi 3/4".

Kocioł wyposażony jest w zawór spustowy wkręcany w podz. rurki poz. 38.

Zawór ten może być używany również jako zawór napełniający.

Zaleca się zamontowanie między kotłem a siecią centralnego ogrzewania zaworów odcinających, pozwalających na dokonanie demontażu kotła bez spuszczania wody z sieci centralnego ogrzewania.

3.2.5. Przyłączenie do przewodu kominowego

Spaliny z kotła powinny być odprowadzane do przewodu kominowego za pomocą rury o średnicy ø130 mm, posiadający min. 5% spadek w kierunku kotła. Długość połączenia między kotłem, a przewodem kominowym nie może przekroczyć 2 m.

Poprawne działanie kotła wymaga podciśnienia w kominie min. 3 Pa. Podłączenie do komina należy uzgodnić z właściwym Zakładem Kominiarskim.

0 △|▽