Kocioł grzewczy Predom typ GCO-19.8.04 oraz GCO-8-04/E

4. DOSTOSOWANIE KOTLA DO SPALANIA INNEGO RODZAJU GAZU

Kotły dostarczone przez wytwórcę są przystosowane do spalania rodzaju gazu podanego na tabliczce znamionowej i instrukcji obsługi kotła.

Kocioł można przystosować do spalania innego rodzaju gazu, ale tylko do tego, na jaki kocioł uzyskał atest. Gazy te podane są na tabliczce znamionowej - w indeksie oznaczenia wg PN - 86/M-40303 np.:

KGGW – N/W – 19,8 – B1  II I30, II35, 41,5, 50, IIIB i C-x -0 -0,2

 • Grupa I gazy sztuczne (GS-30)
 • Grupa ll gazy ziemne  (GZ-35, GZ-41,5, GZ-50)
 • Grupa III - gazy płynne
  •  mieszanina B - propan - butan
  •  mieszanina C - propan

Po przezbrojeniu na inny rodzaj gazu, fakt ten należy odnotować na tabliczce znamionowej i w instrukcji obsługi kotła.

UWAGA:

Przystosowanie kotła do spalania innego rodzaju gazu może dokonać wyłącznie uprawnieni przez producenta specjaliści, tzn. punkty serwisowe, wymienione w załączonym do kotła wykazie Adresów, lub przeszkoleni przez producenta instalatorzy legitymujący się posiadanym świadectwem ukończenia kursu.

Czynność ta nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.

5. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

5.1. SIECI GAZOWE

Sieć gazowa powinna być zgodna z Zarządzenie nr 62 MB l PMB z dnia 30.12.1970 r. i PN - 89/B - 10425.

5.2. POMIESZCZENIE

Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł, powinno odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 3.07.1980 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 62).

5.3. INSTALACJE GAZU PŁYNNEGO

Poniżej podano niektóre wymagania Zarządzenia Nr 62 dotyczące użytkowania gazu płynnego:

 • nie wolno umieszczać kotła ani butli w pomieszczeniach sypialnych, pralniach, wydzielonych W.C., spiżarniach, komórkach.
  Również nie wolno instalować butli tam, gdzie nie ma zainstalowanych aparatów gazowych oraz w pomieszczeniach, gdzie podłoga jest poniżej poziomu terenu,
 • zabrania się przechowywania wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej.

Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewnątrz budynków, powinny być zachowane następujące warunki:

 1. butle powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece, itp.),
 2. butle nie mogą być narażone na promieniowanie otwartych palenisk,
 3. w przypadku umieszczenia butli w szafce, szafka powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne górne i dolne osłonięte siatką,
 4. butle powinny być ustawione pionowo i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem się, uderzeniem, dostępem dzieci itp.,
 5. butle powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od osprzętu elektrycznego,
 6. temperatura pomieszczeń, w których pozostawać ma butla napełniona gazem, nie może przekroczyć 35°C.

Przy zastosowaniu regulatora temperatury pomieszczeń typ RT-1 do kotła GCO-19.8-04 schemat podłączenia podano poniżej:


UWAGA!

Styki regulatora 2 i 3 zmostkować przewodem o przekroju min. 0,5 mm2.

Przy zastosowaniu regulatora temperatury pomieszczeń typ RT-4 do kotła GCO-19.8-04/E schemat podłączenia podano poniżej:


UWAGA!

Styki regulatora 2 i 3 zmostkować przewodem o przekroju min. 0,5 mm2.

0 △|▽