Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Wymiana akumulatorków

Jeżeli po całkowitym naładowaniu akumulatorków (przy czystych stykach ładowania) i po kilku krótkich rozmowach wskaźnik BATT LOW/PROG miga, oznacza to, że nadszedł czas na wymianę akumulatorków. W tym celu zakup nowe akumulatorki KX-A36A.

 1. Zdejmij pokrywę akumulatorków.
 2. Wyjmij akumulatorki i odłącz je od słuchawki, po czym podłącz nowe umieszczając je na
 3. właściwym miejscu.
 4. Ładuj nowe akumulatorki przez 10 godzin.

Konserwacja

Taśma magnetofonowa

 • Dla maksymalnej jakości dźwięku poleca się używać każdej strony taśmy, nie dłużej niż 6 miesięcy, zakładając, że dziennie nagrywanych jest 10 rozmów.
 • Ze względu na to, że pole magnetyczne wytwarzane przez komputery, telewizory itp. może
 • zniszczyć zapis na kasecie nigdy nie zostawiaj kaset w pobliżu tych urządzeń.
 • Jeżeli taśma w kasecie poluzuje się, nawiń ją używając ołówka lub innego podobnego urządzenia jak pokazano na rysunku.

Magnetofon

Ze względu na to, że głowica oraz wałki napędzające mają kontakt z taśmą magnetyczną, która ścierając się w trakcie pracy powoduje osadzanie się na niej zanieczyszczeń elementy te powinny być okresowo czyszczone. Do czyszczenia używaj pałeczki z nawiniętą watą (bawełną). W przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, warę lekko zwilżyć alkoholem.


 • Nie używać elementów namagnetyzowanych, śrubokrętów, innych elementów metalowych w pobliżu głowicy. Elementy mogą spowodować jej namagnetyzowanie.
 • Żadne elementy nie wymagają oliwienia.

Instalacja pokrywy kasety

Jeżeli pokrywa kasety została zdjęta, założyć ją zgodnie z rysunkiem obok.


Równoległe podłączenie innego aparatu

Przy braku zasilania aparat bezprzewodowy nie pracuje. Z tego też powodu poleca się użycie dodatkowego standardowego aparatu. Aby go podłączyć należy posłużyć się rozgałęziaczem typu „T” (KX-J66) (do nabycia u dystrybutorów aparatów Panasonic).


Usuwanie usterek

Aparat bazowy

Problem Sposób usunięcia
Po naciśnięciu przycisku TALK SCREEN/PLAYBACK lub INTERCOM pojawił się sygnał alarmowy.
 • Przybliż się do aparatu bazowego i ponownie naciśnij przycisk TALK.
 • Odłóż słuchawkę na aparat bazowy i po chwili spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, czy jest podłączony zasilacz.
 • Oczyść styki ładowania i naładuj akumulatorki.
Aparat bazowy nie działa.
 • Sprawdź połączenia.
 • Sprawdź, czy akumulatorki są w pełni naładowane.
 • Kody zabezpieczające słuchawki i aparatu bazowego różnią się. Połóż słuchawkę na aparat bazowy.
Występują szumy lub inne zakłócenia interferencyjne.
 • Aparat bazowy i słuchawkę ustaw z dala od innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.
 • Przybliż się do aparatu bazowego.
 • Wyciągnij maksymalnie antenę aparatu bazowego.
 • Naciśnij przycisk CH zmieniając kanał pracy.
Słuchawka nie sygnalizuje połączeń.
 • Sygnalizacja wyłączona. Przy zgaszanym wskaźniku TALK i INTERCOM naciśnij przycisk VOLUME/RINGER.
Nie można zapisać numeru w pamięci.
 • W czasie rozmowy zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej programowanie nie jest dostępne.
 • W czasie programowania nie można robić przerw dłuższych niż 30 sek.
W czasie programowania numeru .
zgłasza się połączenie.
 • Naciśnij przycisk TALK lub SP-PHONE odbierając połączenie. Powtórz programowanie.
Nie działa przycisk LOCATOR/INTERCOM.
 • Słuchawka znajduje się zbyt daleko od aparatu bazowego.
W trakcie połączenia wewnętrznego pojawiły się 2 sygnały dźwiękowe.
 • Zgłasza się połączenie zewnętrzne. Naciśnij przycisk TALK.
Przycisk REDIAL/PAUSE nie funkcjonuje prawidłowo.
 • Jest to przycisk dwufunkcyjny. Naciśnięcie go zaraz po naciśnięciu przycisku TALK powoduje powtórne wybieranie ostatnio wybieranego numeru. Jeżeli naciśnięto jakikolwiek przycisk klawiatury wybierania, to powoduje on wprowadzenie 35 sek. przerwy w wybieraniu.

Automatyczna sekretarka

Problem Sposób usunięcia
Automatyczna sekretarka jest włączona ale nie nagrywa wiadomości.
 • Pamięć jest przepełniona. Skasuj wybrane lub wszystkie wiadomości.
Brak możliwości zdalnej obsługi automatycznej sekretarki kodami wybierania tonalnego.
 • Automatyczna sekretarka jest wyłączona. Włącz ją.
 • Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowy kod zabezpieczający.
 • W niektórych przypadkach funkcja ta nie działa ze względu na zła jakość połączenia.
Aparat bazowy nie pozwala na z obsługę automatycznej sekretarki.
 • Przez słuchawkę prowadzona jest rozmowa. Odczekaj aż wskaźnik IN USE/CHARGE zgaśnie.
Niektóre wiadomości nie są nagrywane do końca.
 • Funkcję CPC ustaw w pozycji B.
Nie działa funkcja zdalnego sterowania przy użyciu słuchawki.
 • Ktoś obsługuje automatyczną sekretarkę.
 • Znajdujesz się zbyt daleko aparatu bazowego.
Niski poziom głośności nagrywanych wiadomości.
 • Oczyść głowice.
Słuchawka dwukrotnie wyemitowała 4 sygnały dźwiękowe.
 • Nagrana została nowa wiadomość.
W czasie obsługi automatycznej sekretarki za pomocą słuchawki pojawiły się dwa sygnały dźwiękowe.
 • Zgłasza się połączenie zewnętrzne. Naciśnij przycisk TALK odbierając je. Funkcja zdalnego sterowania została zakończona.
Przycisk PROGRAM/2WAY REC nie działa prawidłowo.
 • Przycisk posiada dwie funkcje. Naciśnięcie go w czasie rozmowy powoduje rozpoczęcie jej nagrywanie a gdy wskaźnik TALK jest zgaszony przejdzie do trybu programowania.

Ogólne

Problem Sposób rozwiązania
Miga wskaźnik BATT LOW/PROG.
 • Naładuj akumulatorki.
Po 10 godzinnym ładowaniu i kilku krótkich rozmowach wskaźnik BATT LOW PROG świeci się.
 • Oczyść styki ładowania.
 • Wymień akumulatorki.
Nie możesz ustawić parametrów programowalnych takich jak ustawienie liczby sygnałów po których ma być odebrane połączenie.
 • Programowanie nie jest możliwe w czasie rozmowy zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Podczas ustawiania parametrów programowainych zgłosiło się połączenie.
 • Naciśnij przycisk TALK. Później powtórz programowanie.
Aparat bazowy nie działa.
 • Sprawdź połączenia.
 • Oczyść styki ładowania i odłóż słuchawkę na aparat bazowy pozostawiając ją tam przez 10 godzin.
 • Kody zabezpieczające słuchawki i aparatu bazowego różnią się. Połóż słuchawkę na aparat bazowy.
Wskaźnik IN USE/CHARGE świeci się zawsze gdy słuchawka leży na aparacie bazowym.
 • Jest to zjawisko normalne.
Podczas działania zasilacz jest ciepły.
 • Wystąpił zanik zasilania przy braku akumulatorków lub ich rozładowaniu. Nagraj ponownie komunikat wstępny.
Przy braku zasilania aparat nie działa.
 • Aparat do pracy wymaga stałego zasilania. Polecamy podłączenie standardowego aparatu telefonicznego, który będzie pracował przy braku zasilania.
Aparat nie działa.
 • Odłóż słuchawkę na aparat bazowy odłącz zasilanie po czym podłącz go ponownie.

0 △|▽