Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.

Podczas korzystania z aparatu zastosowania się do poniższych uwag zmniejszy niebezpieczeństwo pożaru. porażenia prądem itp.

 1. Przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.
 2. Zastosować się do wszystkich uwag w niej zawartych i do poniższych informacji.
 3. Przed czyszczeniem aparatu odłączyć oo od zasilania, Nie czyścić go płynami i aerozolami. Do tego celu używać wilgotna] szmatki.
 4. Nie umieszczać aparatu w pobliżu wody np. kranu, zlewu, prysznicu itp.
 5. Nie przykrywać niczym otworów aparatu, aby była właściwa wentylacja i chłodzenie. Nie umieszczać telefonu w pobliżu źródeł promieniowania ani w miejscu gdzie nie ma właściwej wentylacji.
 6. Używać źródeł zasilania o parametrach zgodnych z opisanymi na aparacie. Przy braku pewności należy skonsultować się ze sprzedawcą.
 7. Nie stawiać nic na przewodzie. Podłączyć aparat w taki sposób, aby nikt nie deptał przewodu telefonicznego.
 8. Nie należy przeciążać gniazdek i przewodów zasilającychm ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
 9. Nie wkładać nic w otwory aparatu, bo może to spowodować uszkodzenie. Chronić aparat przed zalaniem płynem.
 10. Aby zredukować ryzyko porażenia prądem nie demontować aparatu. A jeśli zachodzi taka potrzeba należy oddać aparat do naprawy. Otwieranie pokrywek może grozić porażeniem. Nieprawidłowe złożenie aparatu może grozić porażeniem prądem kiedy jest on następnie użyty.
 11. Należy odłączyć aparat od zasilania i zanieść go do naprawy jeśli:
  1. A. Kabel lub wtyczka jest zniszczona lub spalona.
  2. Na aparat został wylany płyn.
  3. Aparat był wystawiony na działanie wody lub deszczu.
  4. Aparat nie pracuje mimo zastosowania się do informacji zawartych w instrukcji. Należy to sprawdzić jeszcze raz. Po niewłaściwym regulowaniu aparat może wymagać naprawy przez kwalifikowanego technika.
  5. Jeśli aparat został upuszczony na ziemię lub zniszczony.
  6. Jeśli aparat nie dziale prawidłowo.
 12. Nie używać aparatu podczas burzy, wyłączyć telefon bezprzewodowy. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
 13. Nie używać aparatu do zawiadamiania o wycieku gazu w jego pobliżu.

Uwaga:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem należy przeczytać i stosować się do poniższych uwag.

 1. Używać jedynie akumulatorków, o których jest mowa w instrukcji.
 2. Nie wrzucać akumulatorków do ognia. ponieważ mogą one eksplodować.
 3. Nie otwierać lub naruszać akumulatorków, gdyż rozlany elektrolit może spowodować rany na skórze lub uszkodzenie oczu. a jego opary mogą być trujące.
 4. Akumulatorki trzymać w taki sposób, aby nie zawrzeć ich z przedmiotami przewodzącymi takimi jak pierścionki, bransoletki, klucze. Akumulatorki lub materiał przewodzący może się podgrzać i spowodować oparzenia.
 5. Ładować akumulatorki jedynie w warunkach opisanych w instrukcji.

Bezpieczeństwo.

 1. Aparat może być zasilany jedynie zasilaczem typu zgodnego z dostarczonym wraz z aparatem.
 2. Jeżeli aparat ma być nieużywany przez dłuższy czas, odłączyć go od zasilania.

Instalacja.

 1. Aparat nie może być używany w miejscach o dużej wilgotności np. w pobliżu term wodnych, pryszniców, itp.
 2. Nie wolno umieszczać aparatu w pobliżu grzejników, kuchenek, narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ani umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 40°C.
 3. Nie kłaść na aparacie ciężkich przedmiotów.
 4. Trzymać z dala od wazonów i innych naczyń na wodę, pyłów. Nie umieszczać w miejscach silnie zapylonych, zadymionych, wilgotnych. narażonych na drgania lub wstrząsy.
 5. Nie instalować aparatu podczas burzy.
 6. Nie dotykać nieizolowanych przewodów chyba, ze nie są one podłączone do prądu.

Stosowanie się do poniższych uwag umożliwi uzyskanie najlepszych parametrów.

 1. Silne zakłócenia mogą spowodować, ze rozmowa będzie niezrozumiała. Aparat jak i słuchawka muszą być użytkowane z dala od źródeł zakłóceń.
 2. Jeżeli siła głosu jest zbyt mała, przełącznik głośności ustawić w pozycji HIGH.
 3. Jeżeli wskaźnik poziomu naładowania akumulatorków zaczyna migać, oznacza to, że słuchawka powinna być niezwłocznie odłożona na aparacie bazowym w celu niehodowania akumulatorków.
 4. W trakcie rozmowy nie wolno dotykać anteny słuchawki.
 5. Zasięg działania aparatu będzie radykalnie ograniczony, gdy aparat znajduje się poniżej poziomu ziemi, zasłonięty metalowymi przesłonami, w pobliżu kabli, itp.

UWAGA:

Urządzenia telekomunikacyjne nie posiadające świadectwa homologacji nie są dopuszczone do stosowania w publicznej sieci telekomunikacyjnej na terenie RP.

Obowiązek ten nie dotyczy urządzeń niewspółpracujących z siecią telekomunikacyjna użytku publicznego.

Dokładniejszych informacji udziela sprzedawca.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM NIE NARAŻAJ APARATU NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

0 △|▽