Telewizor Biazet TMP 201-02D

2. UWAGA!

2.1. Zasady bezpieczeństwa użytkowania.

Odbiornik jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa, co pozwala na użytkowanie go bez zerowania i uziemienia, jednak pełne bezpieczeństwo gwarantuje przestrzeganie poniższych zasad:

 • Odbiornika nie wolno przechowywać ani użytkować w warunkach dużego nawilgocenia.

 • Nie należy zdejmować tylnej części obudowy, jeżeli odbiornik podłączony jest do gniazda sieciowego. Użytkowanie odbiornika ze zdjętą tylną ścianką oraz wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do wnętrza przez otwory wentylacyjne grozi porażeniem prądem elektrycznym.

 • Nie należy pozostawiać włączonego odbiornika bez nadzoru osób dorosłych oraz użytkować go, gdy stacja nadawcza nie nadaje programu, lub bez dołączonej anteny.

 • W czasie wyładowań atmosferycznych odłączyć odbiornik od instalacji antenowej.

 • Wyłączyć odbiornik wychodząc z domu. W przypadku dłuższej nieobecności należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego oraz odłączyć odbiornik od instalacji antenowej.

 • Wyjątkową ostrożność należy zachować w odniesieniu do kineskopu. Kineskop należy chronić przed uderzeniami i zarysowaniem.

 • Nie należy ustawiać odbiornika na miękkim podłożu utrudniającym wentylację oraz w miejscach o ograniczonym obiegu powietrza.

 • Odbiornik należy chronić przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi obudowy.

 • Nie należy przykrywać odbiornika ani ustawiać go blisko przedmiotów podatnych na zapalenie oraz w pobliżu urządzeń grzejnych.

 • Nie należy ustawiać odbiornika w miejscach nasłonecznionych lub narażonych na opady atmosferyczne.

 • Nie należy ustawiać na odbiorniku żadnych przedmiotów a szczególnie zawierających płyny.

 • Nie narażać odbiornika na krople i bryzgi płynów.

 • Odbiornik należy poddawać okresowemu czyszczeniu przez fachowca.

 • Do oczyszczania odbiornika z zewnątrz używać tylko wilgotnej szmatki i mydła. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników i środków szorujących. Czyścimy tylko odbiornik odłączony od zasilania! Włączenie odbiornika może nastąpić po jego dokładnym wyschnięciu.

 • W razie uszkodzenia się odbiornika należy go wyłączyć i odłączyć sznur sieciowy od gniazda lub kabel zasilający od akumulatora. Używanie odbiornika w stanie uszkodzonym (np. odbiór fonii przy braku obrazu) grozi spowodowaniem dalszych uszkodzeń.

 • W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek oznak przegrzania, iskrzenia lub wydzielania się gazów należy wyłączyć zasilanie odbiornika i oddać go do na naprawy.

 • Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek we własnym zakresie, dokonywanie napraw przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji może naruszyć stan bezpieczeństwa odbiornika.

3. Krótki opis odbiornika

3.1. Cechy odbiornika.

Odbiornik telewizyjny TPM-201 jest nowoczesnym odbiornikiem domowo-turystycznym do odbioru telewizji czarno-białej standardu OIRT.

Jest on doskonałym uzupełnieniem dla dużego domowego odbiornika stacjonarnego ze względu na łatwość przenoszenia lub zabrania na wypoczynek w plenerze. Odbiornik TPM-201 posiada nowoczesny układ elektroniczny gwarantujący dobrą jakość odbioru, niski pobór mocy, zabezpieczenie przed przeciążeniami, stabilną i bezpieczną pracę.

Zastosowano w nim wiele rozwiązań konstrukcyjnych odróżniających go od innych odbiorników krajowych tego typu.

Odbiornik posiada łatwy dostęp do elementów regulacji bieżącej (kontrast, jasność, siła głosu), przełącznika programów, wyłącznika sieciowego, gniazd przyłączeniowych oraz łatwy sposób programowania.

Programator umożliwia zaprogramowanie sześciu dowolnie wybranych stacji pracujących w całym zakresie telewizyjnych VHF i UHF (kanał 1-12 i 21-60).

Odbiornik wyposażony jest w układy automatycznej regulacji częstotliwości (ARCz) zapewniający stan stabilnego dostrojenia do stacji nadawczej. Odbiornik posiada możliwość zasilania z sieci lub akumulatora.

Zespół gniazd przyłączeniowych

Rys. 1. Zespół gniazd przyłączeniowych

3.2. Współpraca odbiornika z innymi urządzeniami zewnętrznymi.

Współpraca z mikrokomputerem.

Telewizor TPM-201 może służyć jako monitor współpracujący z mikrokomputerem posiadającym wyjście wysokiej częstotliwości. W tym celu wyjście to w mikrokomputerze należy połączyć kablem koncentrycznym (wchodzącym w skład wyposażenia mikrokomputera) z gniazdem antenowym odbiornika, a następnie dostroić odbiornik do kanału na jakim pracuje nadajnik w mikrokomputerze (rys. 3).

Przyłączenie mikrokomputera do odbiornika

Rys. 3. Przyłączenie mikrokomputera do odbiornika.

0 △|▽