Telewizor Biazet TMP 201-02D

4. Przygotowanie odbiornika do pracy i kolejność czynności obsługowych.

4.1. Ustawienie odbiornika.

Odbiornik nie powinien być ustawiony naprzeciw silnego źródła światła naturalnego lub sztucznego. W czasie oglądania programu, światło zewnętrzne nie powinno być silniejsze od świecenia obrazu (np. odbiornik nie winien być ustawiony na tle okna). Oglądanie programu może być męczące dla wzroku, jeżeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno lub całkowicie ciemno. Najkorzystniej jest oglądać program przy słabym rozproszonym oświetleniu.

Wskazane jest, aby źródło światła było poza obszarem obserwacji.

Program najlepiej jest oglądać w odległości 2-4 metrów od ekranu.

Nie należy ustawiać odbiornika w pobliżu źródeł ciepła (piece, grzejniki) ani w wilgotnych i nie ogrzewanych pomieszczeniach.

Ustawienie odbiornika musi zapewniać możliwość swobodnego wpływu i wypływu powietrza do i z odbiornika. Ograniczenie ruchu powietrza może spowodować przegrzanie się elementów wewnątrz odbiornika, a tym samym zwiększyć jego uszkadzalność.

Chłodzenie odbywa się przez otwory wentylacyjne w dolnej części obudowy i w górnej części ścian i tylnej obudowy. W czasie pracy odbiornika otwory te nie mogą być zasłonięte.

4.2. Zasilanie odbiornika.

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci ~ 220 V / + 5% -

-10%, 50 Hz, lub z akumulatora = l2 V (1l,5V, 15,6). Stosowanie napięć zasilających poza podaną tolerancją może s wodować pogorszenie parametrów technicznych odbiornika lub nawet uszkodzenie.

Zasilanie z akumulatora

Rys. 4. Zasilanie z akumulatora

UWAGA: Biegun ujemny zasilania akumulatorowego znajduje się na bolcu środkowym gniazda. Podłączenie odwrotne może spowodować uszkodzenie odbiornika. Przewody łączące akumulator z odbiornikiem powinny być możliwie krótkie i o dużej powierzchni przekroju przewodnika, a mocowanie do zacisków akumulatora pewne - w celu uniknięcia niepożądanego spadku napięcia. Przewody te powinny być zakończone wtykiem NZZ-03 (rys. 4.). Zalecane parametry przewodów: przekrój żyły ≥21 mm², długość ≤5 m.

4.3. Kolejność postępowania przy uruchomieniu odbiornika.

Jeżeli w czasie transportu lub magazynowania odbiornik znajdował się w temperaturze poniżej 0°C można go włączyć nie wcześniej niż po upływie 120 minut od chwili rozpakowania w temperaturze pokojowej.

Przyłączenie anteny.

Wtyk anteny połączony z gniazdem antenowym oznaczonym symbolem Y ((4) rys. 1).

Przyłączenie do zasilania.

W przypadku zasilania z sieci ustawić okrągłą przysłonkę w pozycji umożliwiającej włożenie wtyku sznura sieciowego a następnie włożyć wtyk do zasilania sieciowego do wyczuwalnego oporu ((3) rys. 1). Drugi koniec sznura włączyć do sieci. W przypadku zasilania z akumulatora ustawić okrągłą przysłonkę w pozycji umożliwiającej włożenie wtyku przewodu zasilającego a następnie włożyć wtyk do gniazda zasilania akumulatorowego aż do wyczuwalnego oporu ((2) rys. l). Drugi koniec przewodu dołączyć do akumulatora zwracając uwagę na biegunowość (patrz uwaga punkt 4.2.).

Włączenie odbiornika.

Włączenie odbiornika w przypadku zasilania sieciowego następuje przez wciśnięcie wyłącznika sieci ((12) rys. 5).

Włączenie odbiornika w przypadku zasilania akumulatora następuje bezpośrednio po podłączeniu do akumulatora (bez względu na pozycje wyłącznika sieci).

Widok przodu odbiornika

Rys. 5. Widok przodu odbiornika.

Programowanie odbiornika.

Odbiornik wyposażony jest w programator umożliwiający zaprogramowanie sześciu dowolnie wybranych stacji pracujących w zakresie VHF (kanały 1-12) i UHF (kanały 21-60).ProgramatorRys. 6. Programator (widok po otwarciu przysłony).

W celu zaprogramowania odbiornika należy:

 • wyłączyć ARCz przyciskiem (11) rys. 5. - przycisk wyciśnięty,

 • wcisnąć wybrany przycisk sekcji (10) rys. 5. np. przycisk nr 1,

 • otworzyć przysłonę programatora (9) rys .5.Pokrętło programatora

  Rys. 7. Pokrętło programatora.

 • przełącznik zakresów (14) rys. 6. znajdujący się pod numerem wybranej sekcji np. numer 1, ustawić (za pomocą pomocniczego pokrętła (16) rys.7. końcem (A), wkładając widełki w szczeliny tulejki pozycji na której znajduje się numer kanału lokalnej stacji telewizyjnej wg tabeli 1.

Pasmo Nr kanałów Sposób ustawienia Pozycja
I/II
VHF
1÷5 I lewa skrajna
III
VHF
6÷12 II środkowa
IV/V
UHF
21÷60 U Prawa skrajna

Tablica 1. Programowanie pasm telewizyjnych.

 • pokręcić wałkiem potencjometru dostrojenia (13) rys. 6. tej samej wybranej sekcji (np. numer 1) za pomocą pokrętła (16) rys. 7. wkładając koniec (B) w otwór w wałku, do momentu pojawienia się na ekranie żądanej stacji. Kręcenie pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje dostrajanie się w kierunku wyższych numerów kanałów a kręcenie w odwrotną stronę w kierunku kanałów o niższych numerach. Po uzyskaniu obrazu nadawanego przez daną stację należy odbiornik dostroić precyzyjnie tak, aby otrzymać ostry i stabilny obraz oraz czysty dźwięk,

 • postępując w sposób opisany powyżej należy zaprogramować pozostałe sekcje programatora dostrajając do innych stacji TV,

 • po zakończeniu programowania należy włączyć automatyczną regulację częstotliwość ARCz przyciskiem (11) rys.5. Układ ten zapewnia stan stabilnego dostrojenia do stacji nadawczej. Dlatego podczas odbioru programu, telewizor powinien pracować z wciśniętym przyciskiem ARCz.

Ustawienie elementów regulacji.

Elementy regulacji „jasność”, „kontrast” i „siła głosu” służą do uzyskania najlepszego obrazu i dźwięku zgodnie z subiektywną oceną użytkownika.

 • JASNOŚĆ (6) rys. 5.

  Regulowanie pokrętłem jasności powoduje zmianę intensywności świecenia ekranu. Zaleca się ustawienie pokrętła regulacji jasności poniżej maksimum, gdyż zbyt duża jasność obrazu jest męcząca dla wzroku oraz powoduje przedwczesne zużycie kineskopu.

 • KONTRAST (7) rys. 5.

  Pokrętło kontrastu należy ustawić w takim położeniu, aby przy uwzględnieniu oświetlenia zewnętrznego obraz zawierał jak najwięcej odcieni pośrednich pomiędzy bielą a czernią. Optymalnym testem do regulacji kontrastu jest obraz nadawany ze studia. Dobre ustawienie kontrastu odpowiada położeniu pokrętła kontrastu w pobliżu maksimum.

 • SIŁA GŁOSU (8) rys.5.

  Regulowanie pokrętłem siły głosu w prawo powoduje zwiększenie natężenia dźwięku w głośniku.

Wyłączenie odbiornika.

W przypadku zasilania z sieci, odbiornik włącza się przez wciśnięcie i zwolnienie w łącznika sieci ((12) rys.5.). W przypadku zasilania z akumulatora odbiornik wyłącza się przez odłączenie od akumulatora (rys.4.).

0 △|▽