Telewizor Biazet TMP 201-02D

5. Anteny.

Odbiornik posiada możliwość dołączenia do gniazda antenowego anteny własnej (teleskopowej) oraz zewnętrznej. W porównaniu do anteny teleskopowej lepsze warunki odbioru zapewnia antena zewnętrzna dostosowana do miejscowych warunków odbioru tzn. częstotliwości kanałów wykorzystywanych przez lokalne stacje nadawcze, wartości sygnału, gęstości zabudowy itp. z kablem koncentrycznym 75Ω. Jeżeli użytkownik ma antenę telewizyjną z kablem symetrycznym, zaleca się wymienić ten kabel na koncentryczny, wykonać odpowiednie dopasowanie oraz sprawdzić i oczyścić połączenia stykowe pomiędzy anteną a doprowadzeniami. W celu dopasowania anteny z wyjściem symetrycznym o impedancji 300Ω do kabla koncentrycznego o impedancji 75Ω, należy użyć symetryzatora typu SA/I-IV i zamontować go bezpośrednio przy antenie zgodnie z załączoną do niego instrukcją.

Stosowanie instalacji antenowej z kablem koncentrycznym uzasadnione jest zwiększoną odpornością na zakłócenia zewnętrzne. Przewód koncentryczny doprowadzający z anteny , należy zakończyć wtykiem WZA-1/6.

W warunkach małych zakłóceń zewnętrznych nie mających wpływu na odbiór obrazu i dźwięku lub konieczności umieszczenia odbiornika z dala od gniazda antenowego włożyć wtyczkę znajdującą się obok gniazda i wysunąć antenę teleskopowa. W celu uzyskania optymalnego odbioru można regulować długość anteny, kąt położenia i kierunek ustawienia. W warunkach turystycznych można użyć anteny turystycznej, którą można nabyć w sieci handlu detalicznego.

Uwaga:

W czasie wyładowań atmosferycznych należy odłączyć odbiornik od instalacji antenowej.

6. Zakłócenia odbioru i usterki.

Jeżeli odbiornik znajduje się blisko stacji nadawczej i występuje przesterowanie odbiornika, przejawiające się przekontrastowaniem obrazu (zanik odcieni szarości pomiędzy bielą a czernią), wykrzywieniem linii obrazu i silnym warkotem w głośniku, wówczas wtyk antenowy należy łączyć z gniazdem antenowym przez tłumik antenowy GT 064 (produkcja Telpod) osłabiający sygnał o ok. 20 dB (ok. 10 razy). Tłumik taki można nabyć w handlu. Pogorszenie jakości odbieranego obrazu może być spowodowane przez zakłócenie odbieranych sygnałów użytkowych sygnałami niepożądanymi. Zakłócenia te mogą być spowodowane przez:

niezabezpieczone systemy zapłonowe silników spalinowych, silniki elektryczne itp.,

wielokrotne odbicia sygnału użytecznego od sąsiednich budynków,

konstrukcji stalowych, gór itp., które powodują powstawanie na ekranie odbiornika tzw. "zjaw" (obrazów wielokrotnych),

aparaty rentgenowskie, diatermie mikrofalowe, silne sąsiednie stacje nadawcze radiofoniczne lub inne.

W eliminowaniu zakłóceń decydujące znaczenie ma instalacja antenowa. Jeżeli odbiornik znajduje się w pobliżu silnego nadajnika sygnałów radiowych UHF-FM, należy stosować eliminator sygnałów FM typu 3391-396 umożliwiający w znaczącym stopniu zmniejszenie zakłócającego wpływu nadajnika UHF-FM na odbiór programu telewizyjnego.

Lokalizacją i usuwaniem zewnętrznych źródeł radioelektrycznych zajmuje się Państwowa Agencja Radiokomunikacji. Zgłoszenia o zakłóceniach, po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania odbiornika i instalacji antenowej, należy kierować do właściwych terenowych inspektoratów Państwowej Agencji Radiokomunikacji, których adresy znajdują się w punktach sprzedaży sprzętu teleradiotechnicznego.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek wizji lub fonii niepochodzących z instalacji antenowej, lecz z odbiornika np. brak wizji lub fonii, zniekształcenie geometryczne obrazu, brak synchronizacji (pionowej lub poziomej) lub spostrzeżenia oznak przegrzania, iskrzenia lub wydzielania się gazów, należy odbiornik natychmiast wyłączyć i oddać go do naprawy w zakładzie specjalistycznym.

7. Wymiana bezpieczników.

Przepalenie bezpiecznika jest najczęściej spowodowane uszkodzeniem się elementów układu elektronicznego odbiornika lub jego nieprawidłowym działaniem i tylko fachowy serwis jest w stanie to naprawić.

Dlatego producent nie przewiduje wymiany przez użytkownika.

8. Obsługa techniczna. Zalecenia eksploatacyjno-konserwacyjne.

Obsługa techniczna i konserwacja odbiornika sprowadza się do następujących czynności:

  • stosowanie się do niniejszej instrukcji,

  • okresowego oczyszczenia wnętrza odbiornika z nagromadzonego kurzu, co należy powierzyć fachowcowi,

  • okresowego czyszczenia odbiornika z zewnątrz w celu zachowania estetycznego wyglądu. Należy to wykonywać wilgotną szmatką i mydłem. Wykluczone jest stosowanie rozpuszczalników i środków szorujących. W czasie czyszczenia odbiornik odłączamy od zasilania!

0 △|▽