Ściemniacz stały podtynkowy typ RS-2

Instrukcja obsługi ściemniacza stałego podtynkowego typ RS-2.

Ściemniacz stały podtynkowy typ RS-2 jest urządzeniem służącym do płynnej regulacji natężenia oświetlenia wszelkiego rodzaju lamp oświetleniowych instalowanych w pomieszczeniach (lampy sufitowe, kinkiety) wyposażonych w żarówki o łącznej mocy nie przekraczającej 600 W przy napięciu 220 V.

Proces regulacji przebiega praktycznie bez strat mocy, a trwałość wbudowanych w lampach żarówek zasilanych poprzez regulator przy obniżonym napięciu znacznie wzrasta.

Ściemniacz zastępuje typowe wyłączniki instalacyjne dając dodatkową możliwość płynnej regulacji natężenia oświetlenia.

Budowa

Ściemniacz zawiera układ elektroniczny służący do płynnej regulacji mocy (natężenia prądu). Organem sterującym jest potencjometr suwakowy.

Wbudowany wyłącznik umożliwia wyłączenie lamp oświetleniowych przy dowolnie nastawionym poziomie natężenia oświetlenia. Dla połączenia z instalacją oświetleniową ściemniacz posiada dwe zaciski umożliwiające dołączenie przewodów o przekroju max 2,5 mm.

Dla tłumienia powstających zakłóceń radioelektrycznych ściemniacz wyposażony jest w odpowiedni układ L-C obniżający poziom zakłóceń radioelektrycznych do dopuszczalnego normą PN-69/E-02031 poziomu normalnego (N).

Mocowanie ściemniacza w puszce następuje za pomocą łapek naprężanych wkrętami. Dla zabezpieczenia przed zwarciami ściemniacz wyposażony jest w bezpiecznik topikowy umieszczony w kasecie dostępnej również po zainstalowaniu ściemniacza.

Dane techniczne

Napięcie pracy 220 V ± 10% 50 Hz
Maksymalna moc obciążenia (przy napięciu 220 V) 600 W
Minimalna moc obciążenia 75 W
Rodzaj pracy praca ciągła
Poziom zakłóceń radioelektrycznych normalny (N)
Sposób regulacji płynny
Rodzaj bezpiecznika WTAFG 2,5 A 250 V (o charakterystyce szybkiej)
Wyposażenie i części zapasowe bezpieczniki (2 sztuki)
Masa 0,18 kg

Sposób instalowania i użytkowania

UWAGA: Instalowanie ściemniacza należy przeprowadzić przy wykręconych bezpiecznikach instalacji elektrycznej. Zaleca się, aby instalacja ściemniacza wykonywał elektromonter.

 • Do zacisków podłączyć przewody instalacji elektrycznej wyprowadzono w puszce instalacyjnej.

 • Odjąć prostokątny zewnętrzny klawisz łącznika przez pociągnięcie od płytki czołowej.

 • Włożyć ściemniacz do puszki dbając o dobre ułożenie się przewodów i po należytym jego ułożeniu na ścianie dokręcić równomiernie wkręty naprężające pazurki, których główki dostępne są od przodu w otworach odsłoniętych po odjęciu klawisza.

 • Założyć klawisz. Ściemniacz jest gotowy do pracy.

Przesuwając suwak potencjometru uzyskujemy zmianę jasności oświetlenia.

Zalecenie eksploatacyjne

 1. Wymiana bezpiecznika Podczas wymiany bezpiecznika należy wykręcić bezpieczniki instalacji elektrycznej. Kasetę z bezpiecznikiem należy podważyć wkrętakiem i wyjąć ze ściemniacza, a następnie podważyć zaczep kasety. Po otwarciu kasety przepalony bezpiecznik zastąpić nowym. Zamknąć kasetę i wsunąć ją do ściemniacza.

 2. Schemat instalacji elektrycznej z zamontowanym ściemniaczem w miejsce wyłącznika jednoobwodowego przedstawia rys. a. Schemat instalacji elektrycznej z zamontowanym ściemniaczem Rys. a) Schemat instalacji elektrycznej z wbudiwanym ściemniaczem. W przypadku zastąpienia ściemniaczem przełącznika świecznikowego rys. b zaleca się podłączyć do ściemniacza tylko jeden przewód połączenia wyłącznik-lampa, przy równoczesnym połączeniu razem obu obwodów lampy w złączce służącej do połączenia lampy z instalacją elektryczną. Drugi przewód połączenia wyłącznik-lampa nie jest wówczas wykorzystany 1 należy go odłączyć od złączki. Schemat instalacji elektrycznej z wbudowanym ściemniaczemRys. b) Schemat instalacji elektrycznej z wbudowanym ściemniaczem w miejsce przełącznika świecznikowego.

Warunki gwarancji

Uprzejmie prosimy P.T. Klientów o zapoznanie się z warunkami gwarancji.

 1. Gwarancja na sprawne działanie sprzętu udzielana jest na okres 12 miesięcy.

 2. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży sprzętu nabywcy.

 3. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w maksymalnym terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 4. W celu usunięcia ewentualnych wad lub uszkodzeń, sprzęt należy przesłać do producenta. natomiast wszelkie inne reklamacje zgłaszać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym sprzęt został zakupiony.

 5. Sposób naprawy sprzętu ustala udzielający gwarancji (gwarant).

 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy do dnia jej wykonania.

 7. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki w przypadku, gdy:

  1. naprawiający nie dokona naprawy sprzętu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia go do naprawy,

  2. nastąpi dwukrotne uszkodzenie tego samego elementu,

  3. nastąpi uszkodzenie sprzętu w ciągu 3 dni od daty zakupu.

Wymiany sprzętu lub zwrotu gotówki dokonuje punkt sprzedaży detalicznej, w którym został on zakupiony.

W przypadku wymiany sprzętu okres gwarancji dla sprzętu nowego liczy się od daty wymiany.

 1. Gwarancją nie objęte są uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw, wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Gwarancja nie obejmuje wkładki topikowej aparatowej (bezpiecznika).

 2. Nabywcy przysługuje prawo zmiany sprzętu nie noszącego śladu użytkowania, zabrudzenia itp. na nowy, tego samego typu - w ciągu 10 dni od daty zakupu.

 3. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

 4. Karta gwarancyjna bez przewidzianych w niej zapisów, pieczęci i podpisów jak również z poprawkami nie omówionymi i odrębnie nie podpisanymi przez osobę uprawnioną z podaniem jej stanowiska (np. w przypadku przedłużenia gwarancji z powodu naprawy) jest nieważna.

 5. W razie utraty przez nabywcę karty gwarancyjnej nawa nie będzie wydana.

Gwarancja zawierać musi następujące informacje:

 • Adnotacje o naprawach

 • Data zgłoszenia naprawy

 • Data wykonania naprawy

 • Ważność gwarancji zostaje przedłużona do dnia

 • Rodzaj naprawy, podpis i pieczęć naprawiającego

Producent

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego

„POLAM-KONTAKT”

Czechowice-Dziedzice

0 △|▽