Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką Panasonic - model KX-T4310

Funkcje specjalne


Automatyczne ustawianie kodu zabezpieczającego

Po odłożeniu słuchawki na aparat bazowy, aparat automatycznie wybiera jeden z 65.000 kodów zabezpieczających. Kody te zabezpieczają przed użyciem aparatu bazowego przez innego użytkownika słuchawki pracującej w pobliżu.

Dla użytkowników funkcji informacji o oczekującym połączeniu (Call Waiting Service)

Słysząc sygnał oczekującego połączenia, naciśnij przycisk FLASH. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone a centrala automatycznie zrealizuje drugie połączenie. Aby powrócić do przerwanej rozmowy naciśnij ponownie przycisk FLASH.

Okresowe przejście na wybieranie tonalne (Dla linii pracujących w systemie impulsowym)

Dla wprowadzenia kodu w systemie tonalnym przed przystąpieniem do jego wprowadzania naciśnij przycisk TONE. Aparat rozpocznie wybieranie w systemie tonalnym. Możesz wprowadzać kody sterujące automatyczną sekretarka lub innymi urządzeniami podłączonymi do linii telefonicznej. Po odłożeniu słuchawki lub rozłączeniu połączenia aparat powróci do impulsowego trybu wybierania.

Jeżeli aparat podłączony jest do centrali biurowej

Po wprowadzeniu kodu dostępu do linii miejskiej polecamy naciśnięcie przycisku REDIAL/PAUSE . Naciśnięcie przycisku REDIAL/PAUSE wprowadza 3.5 sek. przerwę w wybieraniu numerów. Przerwa ta przy automatycznym wybieraniu numeru pozwala na zgłoszenie się centrali pośredniej.

Obsługa automatycznej sekretarki

Po odebraniu połączenia automatyczna sekretarka odtwarza komunikat wstępny, a następnie nagrywa wiadomość pozostawianą przez osobę dzwoniącą.

Włączanie automatycznej sekretarki

Dla włączenia automatycznej sekretarki naciśnij przycisk ANSWER ON. Wskaźnik zaświeci się. Dla wyłączenia automatycznej sekretarki ponownie naciśnij przycisk ANSWER ON. Wskaźnik zgaśnie.


Automatyczna sekretarka może być również włączona z dowolnego aparatu telefonicznego podłączonego w sieci telekomunikacyjnej.

Podsłuch nagrywanych wiadomości

W trakcie nagrywania wiadomości może być ona również odtwarzane przez głośnik. Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk TALK. Nagrywanie zostanie przerwane.

Odtwarzanie nagranych wiadomości


Jeżeli taśma zostanie nagrana do końca, wskaźnik IN USE szybko miga. Liczbę nowo nagranych wiadomości wskazuje miganiem wskaźnik ANSWER ON (do 15 razy).

Odtwarzanie nowo nagranych wadomości

Odtworzone zostaną jedynie nowe jeszcze nie odtwarzane wiadomości.

Naciśnij lekko przycisk NEW MESSAGE. Po odtworzeniu wszystkich wiadomości pojawią się 3 sygnały dźwiękowe.


Odtwarzanie wszystkich zachowanych wiadomości

Odtwarzane zostaną wszystkie wiadomości nagrywane na taśmę.

Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sek. przycisk NEW MESSAGE. Po odtwarzaniu wszystkich wiadomości pojawią się 3 sygnały dźwiękowe i taśma zatrzyma się.


 • Dla powtórzenia wiadomości: W czasie odtwarzania naciśnij przycisk REW/REPEAT (Jeżeli przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund odtwarzania wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość).
 • Dla pominięcia wiadomości: W czasie odtwarzania naciśnij przycisk FF/SKIP - odtworzona
 • zostanie następna wiadomość.
 • Dla przerwania operacji: Naciśnij przycisk STOP.

Przewijanie taśmy do początku

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REW/REPEAT. Taśma zostanie przewinięta do początku, a nowe wiadomości będą nagrywane z jednoczesnym kasowaniem poprzednio nagranych.

Kasowanie wszystkich wiadomości

Po odtworzeniu wszystkich wiadomości naciśnij przycisk ICM ERASE. Wszystkie wiadomości zostaną skasowane podczas przewijania taśmy.


Zachowanie określonych wiadomości

 1. Odtwórz nagrane wiadomości aż do końca ostatniej wiadomości, która ma być zachowana.
 2. Naciśnij przycisk STOP.
 3. Naciśnij przycisk ANSWER ON włączając automatyczną sekretarkę. Przycisk zaświeci się, a nowe wiadomości będą nagrywane po zachowanych.

Nagrywanie własnej wiadomości

Możesz nagrać własną wiadomość.

 1. Naciśnij przycisk MEMO REC. Pojawi się długi sygnał.
 2. Po usłyszeniu długiego sygnału wypowiedz wiadomość mówiąc w kierunku mikrofonu. Wskaźnik IN USE miga.
 3. Po zakończeniu naciśnij przycisk STOP.

Powiadomienie przez pager

Funkcja ta umożliwia przekazanie do pager'a informacji o nagraniu nowej wiadomości. Wiadomość ta będzie mogła być przesłuchana za pomocą standardowych procedur zdalnego sterowania uzyskiwanych za pomocą dowolnego aparatu wybierającego w trybie częstotliwościowym w sieci telefonicznej.

Zapisanie do pamięci numeru pager'a

Upewnij się, że wskaźnik TALK nie świeci się.

 1. Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC. Wskaźnik BATT LOW/PROG miga.
 2. Naciśnij przycisk SCREEN/PLAYBACK. Wskaźnik SCREEN/PLAYBACK zaświeci się.
 3. Naciśnij przycisk #.
 4. Wprowadź numer pager'a do 30 cyfr.
 5. W przypadku popełnienia błędu naciśnij paycisk PROGRAM/2WAY REC kończąc wprowadzanie i powtórz procedurę od kroku 1.
 6. Po zakończeniu naciśnij przycisk PROGRAM/2WAY REC.


Potwierdzenie wprowadzonego numeru pager’a

Naciśnij przyciski TALK → AUTO → #. Aparat zrealizuje połączenie z pager'em. Jeżeli pager nie będzie sygnalizował otrzymania informacji, powtórz procedurę od kroku 1 wprowadzając prawidłowy numer pager'a.

Dla skasowania zapisanego numeru

Naciśnij przyciski FROGRAM/2WAY REC → SCREEN/PLAYBACK → # → PROGRAM/2WAY REC.

Włączenie funkcji powiadomienia przez pager

Przed włączeniem funkcji upewnij się, że do pamięci został wprowadzony prawidłowy numer pager'a.

Naciśnij przycisk PAGER CALL włączając funkcję powiadomienia przez pager.

 • Wskaźnik przycisku zaświeci się.
 • Jeżeli pojawi się 6 sygnałów, oznacza to, że nie zapisałeś w pamięci numeru pager'a. Wprowadź
 • numer pager'a do pamięci i powtórz czynność.
 • Aparat powiadomi pager po upływie ok. 30 sek.
 • Chcąc włączyć funkcję ponownie naciśnij przycisk PAGE CALL.

0 △|▽